Rok_2021

Projekty_2021

Rok 2021

Aktivity

Projekty  2021

Zrealizované a pripravované :

1.    „Oddychová zóna pre deti a dospelých v obci Opiná“

 – dokončovacie práce

Stavba v roku 2020 nebola dokončená pre nepriaznivé počasie. Práce boli prerušené. Dokončenie stavby bolo v prvom polroku 2021.

 

 

Bol dokončený chodník, plocha pre stavbu ohniska, stavba ohniska, plocha pre osadenie stolov, lavičiek, tabuľa s turistickou mapou, vahadlová hojdačka pre  deti, šmýkačka, domček so šmýkačkou, hojdačka, posed, odpadové koše a suché WC.

 

 

 

Projekt vytvoril podmienky pre poskytnutie kvalitnejších verejných služieb, ktoré súvisia so zlepšením životných podmienok v obci. Zapĺňa sa medzera obce v oblasti podmienok zručnosti a pohybových vlastnosti deti a mládeže. Očakávame kvalitatívne výsledky projektu, psychomotorický rozvoj deti, zlepšenie medziľudských vzťahov, zlepšenie občianskeho povedomia a skvalitnenie prostredia.

 

2.    Oplotenie detského ihriska a oddychovej zóny pre deti a dospelých v obci Opiná.

Vlastné zdroje :  3.464,62 €

Obec požiadala firmu Invest Slovakia so sídlom Vranov nad Topľou o vypracovanie cenovej ponuky na oplotenie uvedeného projektu. Jednalo sa o betónový plot dielce typu: 33a+32a+32 so vzorovými betónovými stĺpmi. Firma nám vypracovanú cenovú ponuku zaslala na finančnú čiastku 5.258,88 €.

Obec pre nedostatok vlastných finančných prostriedkov sa obrátila so žiadosťou o poskytnutie finančných prostriedkov z rezervy predsedu vlády SR. Aj napriek reklamácii našej žiadosti odpoveď obci nebola zaslaná. Obec nestrácala čas a o cenovú ponuku požiadala ďalšiu firmu Unitols  s.r.o., oplotenie M.R. Štefánika Trebišov. Jednalo sa o plotové dielce s pletivom. Táto verzia oplotenia pre obec bola cenovo lacnejšia 1.839,62  €.

Obec potom zrealizovala oplotenie areálu.

 

 

 

3.    Planírovanie príjazdovej cesty a jej okolia k športovému areálu.

Vlastné zdroje : 205,00 €

Obec po verejnom obstarávaní oslovila podnikateľa p. Patrik Tkáč, bytom Kecerovce o planírovanie plochy príjazdovej cesty a jej okolia k Multifunkčnému ihrisku a oddychovej zóny pre deti a dospelých v obci.

 

 

 

4.    Rozširovanie kamerového systému o kameru Multifunkčného ihriska a oddychovej zóny pre deti a dospelých v obci.

Vlastné zdroje  1.096,00  

V roku 2020 a 2021 Ministerstvo vnútra SR nebola vyhlásená výzva na budovanie a rozširovanie kamerového systému pre mestá a obce. Obec ma vypracovaný projekt o rozširovanie kamerového systému na ďalšie časti obce. Nakoľko výzva doposiaľ nebola zverejnená, obec oslovila firmu, ktorá v minulosti v našej obci zrealizovala kamerový systém a požiadala ju o rozšírenie kamerového systému o ďalšiu kameru pre Multifunkčné ihrisko a oddychovú zónu pre deti a dospelých v obci.

 

 

 

5.    Otvorenie Multifunkčného ihriska a Oddychovej zóny pre deti a dospelých v obci.

Pozvánka(pdf)

Po privítaní hostí a verejnosti zástupkyňou starostu obce p. Emíliou Vajdovou sa slova ujal starosta obce p. Imrich Taiš.

V príhovore spomenul, že k realizácií projektu to bola cesta maratónu času, energie, vôle a hľadania správnych prostriedkov na trati dostať sa do cieľovej rovinky. Ocenil dobrú spoluprácu s cirkevným zborom Evanjelickej cirkvi a.v. v Opinej aj občanov, ktorí prispeli k vysporiadaniu pozemkov pre príjazdovú cestu k športovému areálu.

Poďakovanie  ďalej parilo bývalej vláde SR za poskytnutie finančných prostriedkov na realizáciu tohto projektu

PS Urbariát Opiná za finančný príspevok pre nákup športových potrieb, drevnú hmotu na výrobu stolov a stoličiek.

Občianske združenie Voltiland trénerovi jazdectva p. Martinovi Necelovi za sponzorovanie jazdy na koňoch pre deti a mládež.

Konateľke predajne Stavebniny Opiná  p. Andree  Orolinovej  za sponzorovanie preliezačky detského ihriska.

V závere starosta povedal, že je vďačný všetkým vám milí spoluobčania, vzácni hostia, že svojou prítomnosťou znásobujete význam dnešného dňa, že sa môžete s nami podieľať o pocit oprávnenej spokojnosti z poctivo odvedenej a zodpovednej práce. Chráňme si tento nový azyl zdravia  a relaxu.

Potom pokračovalo : prestrihnutie pásky na otvorenie Multifunkčného ihriska, vykonali : Imrich Taiš, starosta obce, Mgr. Radoslav Grega, farár ev. cirkvi  a.v., ThLic. František Slovák, farár  Rim.- kat. cirkvi.  Posvätenie ihriska vykonali obidvaja páni farári.

 

 

 

Pán farár Mgr. Radoslav Grega vo svojom príhovore poďakoval starostovi obce za vybudované dielo.

Báseň Vďaka - ahojte, predniesla predsedníčka klubu dôchodcov pani Betka Sabolová.

Prvý výkop vykonali študenti : Miriam Gregová a Tomáš Ruščák

 

 

Po otvorení Multifunkčného ihriska na ihrisku deti čakali lopty, lízanky, malinovky, maľovanie na tvár, jazda na koňoch, občerstvenie a opekačka.

 

 

O občerstvenie a pohostenie sa postarali : pracovníčka obecného úradu p. Petrová, poslanci obecného zastupiteľstva,

dobrovoľníčky  p. Vangorová  a Kostkašová,

o dobrú hudbu a ozvučenie areálu sa postaral poslanec obecného zastupiteľstva p. Ing. Ľubomír Petro.

O prípravu na otvorenie Multifunkčného ihriska a oddychovej zóny pre deti a dospelých stavba markíz, slnečníkov stolov, stoličiek a výzdobu sa postaral hasičský zbor obce pod vedením predsedu Petra Vajdu, spolu s hasičmi a občanmi zamestnanými na menšie obecné služby.

Našťastie bolo pekné počasie a každý si odniesol pekný zážitok z otvorenia areálu.

 

6.    Verejné solárne osvetlenie vozovky pri mlyne.

Vlastné zdroje : 1.036,04 €.

Nová elektrifikácia vzdušného vedenia v obci NN nepočítala s novou trasou osvetlenia vozovky pri mlyne. Pre bezpečnosť našich občanov na pozemnej komunikácií obec na uvedenom mieste zrealizovala stavbu solárneho osvetlenia.

 

 

7.    Výmena vstupnej brány a bránky na verejnom cintoríne.

Vlastné zdroje :  753,74 €

Vchodová bránka a brána boli značne skorodované a neslúžili svojmu účelu. Obec zadala vypracovať cenovú ponuku zámočníckej firme na rekonštrukciu brány a bránky. Firmou vypracovaná cenová ponuka bola pre obec neprijateľná. Obec zakúpila novú bránu a bránku a zabezpečila ich montáž na vstup na verejný cintorín.

 

 

8.    Zriadenie vývesnej tabule.

Vlastné zdroje : 62,51 €

Obec vedľa autobusovej zastávky zriadila vývesnú tabuľu, na ktorej bude zverejňovať informácie pre občanov a zároveň to bude slúžiť ako miesto na vylepovanie plagátov.

 

 

9.    Pracovníci menších obecných služieb pre obec.

Obec prostredníctvom úradu práce sociálnych vecí a rodiny, zamestnáva dlhodobo nezamestnaných uchádzačov, ktorí vykonávajú menšie obecné služby pre obec.

Títo pracovníci sa podieľajú na zlepšovaní kvality životného  prostredia a udržovaní kvality v našej obci. V súčasnej dobe pracuje v našej obci na menších obecných službách 7 pracovníkov.

Dennou pracovnou náplňou týchto zamestnancov tvorí vysypávanie odpadkových košov, vysypávanie odpadkov, starostlivosť o zeleň, každodenné čistenie verejného priestranstva, kosenie cintorína, oddychovej zóny pre deti a dospelých, verejného priestranstva obce, hrabanie pokosenej trávy, pílenie a rúbanie dreva, drobné stavebné úpravy a údržby. Ďalej sa starajú o čistotu priestranstva obecného úradu, v zime odpratávanie snehu z obecnej cesty. Podľa potreby vykonávajú jej posyp. Ich pomoc a práce jhe pre obec prínosom, pretože prostredníctvom nich dokáže obec ušetriť nemalé finančné prostriedky.

 

 

 

 

 

 

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec