Rok_2022

Voľby_2022

Rok 2022

Zoznam zareg. kandidátov na poslancov OZ Opiná 2022

Zoznam zareg. kandidatov na starostu Opiná 2022

Občanom obce Opiná

Oznámenie voľby OSO 2022

Menovací dekrét zapisovateľa OSO 2022

 

Volebný program na volebné obdobie 2018 – 2022 sme splnili nad naše očakávania.

 

Aktivity :

Pravidelná kontrola detského a multifunkčného ihriska

Pravidelná kontrola je zameraná najmä na odstránenie nedostatkov  vyvolaných bežným opotrebovaním  pri užívaní   zariadenia detského a multifunkčného ihriska, alebo iného priestranstva v jeho okolí nesprávnou, či nedostatočnou údržbou,  poveternostnými vplyvmi alebo vandalizmom, vykonávaná raz za 12 mesiacov.

Kontrolu vykonávala certifikovaná osoba s platným certifikátom odbornej spôsobilosti.

Kontrolou zistené nedostatky boli odstránené.

Vyfarbenie herných prvkov, vyvýšenie zábrany na 700 mm od podlahy na domčeku so šmykľavkou, pripevnenie dopadovej plochy pod šmykľavku.

 

 

Upevnené  dorazy na lavičke vahadlovej hojdačky

 


 

Osadenie dopravných značiek „obec“ a „koniec obce“

Na základe sťažnosti občanov obce na chýbajúce dopravné značky vstup do obce a výstup z obce na vozovke obce Opiná smer Tuhrina, obec vstúpila do rokovania s vedením Slovenskej správy ciest KSK, ktorá chýbajúce zvislé dopravné značky osadila. Je už iba na účastníkoch cestnej premávky, aby ich rešpektovali a dodržiavali predpísanú rýchlosť cez obec.

 

 

 

Nedodržiavanie predpísanej rýchlosti pri výstupe z obce

Obec pred výstupom z jej územného teritória  dala vyhotoviť a osadiť informatívnu tabuľu „Spomaľ“, ktorá je umiestnená pred jazdeckou školou „Na koni“. Je už len na účastníkoch cestnej premávky, aby túto zmenurešpektovali a v uvedenom úseku rýchlosť vedeného vozidla spomalili.

 

Uvedený úsek chodci využívajú na relaxačné  prechádzky do prírody, blízkeho lesa a návštevu jazdeckého areálu „Jazda na koni“.

 

 

Kontrola z Ministerstva financií Slovenskej republiky  na poskytnutú dotáciu na autobusovú zástavku

Ministerstvo financií SR vyzvalo obec na preukázanie  kompletného vyúčtovania poskytnutej dotácie a zdokumentovanie zrealizovaného diela fotografiami.  Obec obratom tieto požadované doklady zaslala na Ministerstvo financií  SR.

 

 

Zrealizovaný projekt autobusovej zastávky je zameraný na  priamu cieľovú skupinu, v ktorej sú obyvatelia obce. Nepriamou skupinou sú občania okolitých obcí, návštevníci a celá cestujúca verejnosť. Vybudované dielo prispelo k bezpečnosti cestnej premávky, obyvateľov, žiakov, dôchodcov na dlhé desaťročia.

 

Údržba a oprava stojanových ručných čerpadiel na studniach

Občania zamestnávaní na MOS previedli údržbu a opravu na stojanových ručných čerpadlách umiestnených na obecných studniach. Náhradné diely boli dodané firmou Sigma Košice. Náklady na opravu boli v réžií obce.

 

 

 

Výmena bočnej vstupnej brány na verejnom cintoríne

Brána bola značne poškodená koróziou, deformáciou, čo spôsobilo komplikácie pre jej účel, ktorý mala plniť. Obec na základe prieskumu trhu zakúpila bránu s najnižšou cenovou ponukou.

Demontáž a montáž novej brány vykonávali občania zamestnávaní na MOS.

 

 

 

 

Náklady boli v réžií obce.

 

Menšie obecné služby (MOS)

Na základe projektu obce a podpísania dohody s Úradom práce sociálnych vecí a rodiny Košice, obec zamestnáva 8 dlhodobo nezamestnaných občanov, ktorí pre obec vykonávajú MOS.

Stanovené práce za hodnotené obdobie boli vykonávané s prihliadnutím na ročné obdobie, poveternostné podmienky a aktivity, potreby pre obec, medzi ktoré patrilo:

- čistenie parku, priestranstva cintorína, denne čistenie verejných priestranstiev, zametanie, zber odpadov,

- drobné údržbárske práce, úprava verejných priestranstiev, kosenie, natieranie komponentov na detskom ihrisku, lavičiek a stolov v oddychovej zóne,.

- pílenie a rúbanie dreva, čistenie potoka a rigolov, orezávanie stromov a kríkov,

- spomínaní občania  vykonávali usporiadateľa na multifunkčnom ihrisku, doručovali písomnosti pre obyvateľov obce, natierali oplotenie okolo kultúrnych pamiatok.

- pomoc pri maľovaní miestnosti OcÚ a upratovanie.

 

 

Výkon MOS je v čase úsporných opatrení a zefektívnenia prác v samospráve výhodným nástrojom na zabezpečenie ekonomiky udržateľného chodu pre obec.

 

 

 

Komunálne a krajské voľby v roku 2022

Vyhlasovanie všetkých typov volieb je v Slovenskej republike upravené zákonom číslo 180/2014 Zb. z. o podmienkach výkonu volebného práva. Podľa článku 195 odst. 1 uvedeného zákona sa voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konajú v rovnaký deň a v rovnakom čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.

V roku 2022 sa takéto spojené voľby budú konať  po prvýkrát.

 

Oznámenie o zaregistrovaní starostu a poslancov

 

Zoznam zareg. kandidátov na poslancov OZ Opiná 2022

Zoznam zareg. kandidatov na starostu Opiná 2022

Občanom obce Opiná

Oznámenie voľby OSO 2022

Menovací dekrét zapisovateľa OSO 2022

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec