Rok 2018

Aktuality rok 2018

 

Projekty 2018

Zrealizované a pripravené projekty:

1. Rekonštrukcia studničky a studní

Obec zakúpila 3 kusy nové ručné čerpadla, ktoré po vyčistení studní a oprave vody, občania zamestnávaní na MOS, vykonali ich montáž na studne.

 

 

 

2.      Spoločnosť  PT INŽINIERING,  Ing. Pavol Titl, vypracovala projektovú dokumentáciu „Výstavba Otočky autobusu a autobusovej zastávky v obci Opiná“.

 

 

Otočka riešená ako spevnená plocha s povrchovou úpravou. Jedná sa o plochu existujúcej poľnej cesty, napojenej na cestu III/3446, situovanej západne od komunikácie III/3446. Táto poľná cesta sa rozšíri o spevnenú plochu vrátane odvodňovacieho rigolu.

 

 

Pre autobusovú zastávku smer Košice sa navrhuje spevnená makadamová plocha pokrytá asfaltom. Súčasťou bude vyvýšená plocha pre montáž autobusovej zastávky. Nástupište bude slúžiť aj pre výstup cestujúcich z autobusov zo smeru Košice (konečná zastávka). Predpokladaná hodnota predmetu zákazky : 24.065,00 € bez DPH

Po VO bola koncom roku 2018, podpísaná Zmluva o dielo s uchádzačom s najnižšou cenovou ponukou.

Košický samosprávny kraj a dopravná spoločnosť Eurobus a.s. Košice, odmietli sa finančne podieľať na stavbách. Realizáciu projektu zahájime v druhom polroku 2019.

 

3.      Terénne úpravy obecnej parcely na športové ihrisko a nákup športových komponentov.

Obcou bol vypracovaný hore uvedený projekt  na navrhované riešenie športového ihriska, ktoré je určené širokému spektru obyvateľov. Základnou zónou športového ihriska je umiestnenie volejbalového ihriska na ploche 12 x 22 metrov. Postupne sa priestor športového ihriska rozšíri o ďalšie športy.

 

 

 

Terajší stav si vyžaduje terénne úpravy týkajúce sa vyrovnania plochy, vykopanie kmeňov na prípravu terénu pre podkladovú plochu zatrávnenie. Na upravenú plochu budú namontované volejbalové stĺpy, sieť pre volejbal, a lopty pre volejbal. Realizáciu projektu zahájime po VO v druhom polroku 2019.

4.      Projekt REŠTART – dlhodobo nezamestnaných občanov.

Obcou bol vypracovaný hore uvedený projekt, do ktorého boli zaradení dlhodobo nezamestnaní občania na zapracovanie za účelom získania pracovných návykov. Po zapracovaní dlhodobo nezamestnaní občania majú väčšiu šancu nájsť si zamestnanie.

Po vykonanom školení dlhodobo nezamestnaných občanov im bola pridelená práca: pílenie dreva na cirkulárke, pílenie dreva motorovou pílou, rúbanie dreva, vyklčovanie kríkov, kosenie, čistenie a upratovacie práce podľa potreby obce.

Obec pre uvedený druh práce vykonané dlhodobo nezamestnanými občanmi, zakúpila : cirkulár, krovinorez, motorovú pílu a ďalšie pracovné náradie, letné a zimné pracovné ošatenie, pre osoby zaradené do projektu. Celková výška nákladov je 4201,92 €, ktoré hradil UPSVaR Košice.

Ďakujeme za poskytnutú finančnú pomoc.

5.      Projekt Absolventská prax.

Obcou bol vypracovaný hore uvedený projekt na absolvovanie absolventskej praxe, do ktorej bola zaradená čerstva absolventka školy USO – Nikola Hadová. Zámerom projektu bola riadiaca činnosť občanov zamestnávaných na MOS, AČ a REŠTART DNO. Menovaná počas absolventskej dosahovala veľmi dobré pracovné výsledky na obecnom úrade. Po vykonanej absolventskej praxe ju zamestnala konateľka pani Orolinová v predajni Stavebniny. Ďakujeme pani konateľke Orolinovej za vytvorenie pracovných miest a zamestnanie Nikolky z našej obce, čim sme v obci znížili nezamestnanosť.

6.      Výzva o získanie dotácie pre výstavbu Multifunkčného ihriska.

Firma EUprojekts, s.r.o. p. Tomčák, bola vypracovaná a podaná žiadosť na Úrad vlády SR pre splnomocnenca pre rómske menšiny na získanie dotácie na výstavbu Multifunkčného ihriska s umelým povrchom o rozmeroch 20 x 10 metrov.

Žiaľ táto žiadosť nebola prechodná. O získanie dotácie na Multifunkčné ihrisko sa budeme usilovať získať finančné prostriedky naďalej.

 

Aktivity obce

 

Stretnutie s dôchodcami a jubilantmi.

 

Mesiac október ma už tradičný prívlastok „mesiac úcty k starším“. V obci je už dlhšou tradíciou, že na stretnutie s dôchodcami pozývame jubilantov už od veku 50 rokov, aby nás bolo viacej a je to aj vstup jubilanta do druhej polovice životného jubilea. Posedenie za  prítomnosti zástupcov cirkvi,  poslancov obecného zastupiteľstva a ostatných predstaviteľov spoločenských organizácií. Na posedení nechýba chutný obed, káva, zákusok a dobrý kultúrny program.

 

Jubilanti počas stretnutia pospomínajú na chvíle dobré i horšie v živote. Obec jubilantov obdarí skromným darčekom. Želáme im veľa zdravia spokojnosti a radosti v kruhu blízkych.

 

 

 

 

Posedenie pri vatre.

 

Dobrovoľný požiarny zbor Opiná pripravil pre občanov dňa 23.6.2018 vatru spojenú s opekaním a posedením pri vatre. Vatru o 20,00 hod. zapálil predseda DPZ p. Peter Vajda. Vatra potešila aj našich najmenších. Konala sa na obecnom pozemku pri fare.

 

 

Klub dôchodcov

 

Dňa 15.8.2018 sa uskutočnil výlet, ktorý organizovala predsedníčka Klubu dôchodcov p. Alžbeta Sabolová v spolupráci s obecným úradom. Výlet tradične smeroval do  Bardejovských kúpeľov, moderným klimatizovaným autobusom. Výletu sa zúčastnilo 15 dôchodcov, každý z nich si zakúpil procedúry v Kúpeľnom dome Ozón  podľa vlastného uváženia. Časenky procedúr s kúpeľným domom koordinovala pracovníčka obecného úradu p. Petrová. Po procedúrach si dôchodcovia pochutnali na dobrom spoločnom obede. Každý z nich si prešiel krásou Bardejovských kúpeľov. Domov sa dôchodcovia vrátili s kúpeľnými oplátkami a po procedúrach plní energie do ďalšieho života.

 

 

 

 

 

Dobrovoľný hasičský zbor

 

Je základným a výkonným článkom organizačnej štruktúry DPO SR. Svoju činnosť rozvíja v súlade so stanovami DPO SR a zákonom o ochrane pred požiarmi, zákonom o obecnom zriadení a ďalšími všeobecnými záväznými predpismi. DPZ Opiná na základe žiadosti získal z Ministerstva vnútra SR dotáciu v čiastke 3500,00 €. Žiadosti o dotáciu predkladal predseda DPZ Opiná p. Peter Vajda. Aj táto suma je pre malé obce prínosom a šetrí rozpočet obce. Vybojované poháre na požiarnických súťažiach svedčia o všetkom. Prvé miesto obhájili na okrskovej požiarnickej súťaži v Herľanoch o pohár inštruktora. Okrem týchto podujatí, naši požiarnici pomáhajú aj našej obci pri čistení, záplavách studní a veternej smrští, ktorá neraz zanecháva aj vyvrátené stromy na pozemných komunikáciách.  Čo chýba nášmu požiarnemu zboru – dorast mladých hasičov.

 

 

   

 

 

Stojí na zamyslenie, že naša mala obec s počtom 190 obyvateľov svojimi aktivitami a projektmi sa nemá za čo hanbiť a pokojne sa môže vyrovnať obciam s počtom cez 1000 obyvateľov.

Podľa mňa počas volebného obdobia pre obec sme urobili dosť. Obec od roku 2014 nenavyšovala dane spolufinancovala všetky projekty a čo hlavne, obec nemá úver a nie je zadĺžená.

 

 

Dlhodobo nezamestnávaní občania vykonávali práce, väčšieho aj menšieho rozsahu a starali sa o čistou obce.

 

 

Komunálne voľby 2018

 

V sobotu 10. novembra 2018 od 7,00 do 22,00 hodín.

 

Miestom konania volieb je podľa trvalého pobytu, volebná miestnosť, ktorá sa nachádza v spoločenskej miestnosti pri obecnom úrade Opiná č. 54, volebný okrsok č. 1.

 

Kandidátne listiny na poslancov obecného zastupiteľstva do uzávierky tlače doručili:

1.      Emília Vajdová, Opiná č. 51,

2.      Ondrej Kostkáš, Opiná č. 37

3.      Ing. Ľubomír Petro, Opiná č. 17,

4.      Ján Vangor, Opiná č. 56,

5.      Imrich Dama, Opiná č. 57,

6.      Milan Chomiak, Opiná č. 55

 

Imrich Taiš, kandidát na starostu obce 2018

 

Volebný program:

Mojimi prioritami bude:

- získať finančné prostriedky 28.000,00 € z iných zdrojov a preinvestovať ich na stavbu otočky autobusov a autobusovej zastávky,

- získať finančné prostriedky a na obecnom pozemku pri fare, vybudovať miesto športu a oddychu /ihrisko volejbalové, basketbalové, detské komponenty pre trávenie voľného času s rodičmi/,

- stále vyvíjať iniciatívu o získanie dotácie na stavbu multifunkčného ihriska,

- vyplanírovať celý obecný pozemok strojovou technikou (vybudovať priestor pre vatru, priestor pre opekanie, trvalé drevené lavičky, priestor pre deti s možnosťou osláv MDD, ktorý v obcí chýba),

- rozšíriť kamerový systém pre bezpečnosť občanov,

- dotiahnuť rekonštrukciu cesty smer Opiná – Tuhrina,

- vytvoriť priestor a možnosti pre absolventov škôl absolvovať absolventskú prax na obecnom úrade,

- vytvoriť podmienky, aby občania v obci mohli vykonávať aktivačnú činnosť a menšie obecné služby,

- zlepšiť záujem občanov o veci verejné a kultúrne podujatia,

- zmodernizovať kamerový systém, a tým zamedziť čiernym skládkam,

- podporiť všetky formy podnikania v obci, ktoré znížia nezamestnanosť v obci,

- samozrejmosťou je čistota obce, ktorá bude každodennou mojou záležitosťou,

- podporiť činnosť DHZ, Klubu dôchodcov, materské školy, udržiavanie kultúrnych pamiatok v obci.

 

 

Sľuby, ktoré som občanom dal počas pôsobenia vo funkcií starostu, som stále splnil. Stále som ten istý, zodpovedný, pracovitý, skromný, čestný, jednoduchý  starosta s rovnakým prístupom ku každému občanovi,  riešiť veci rozumne a k spokojnosti.

 

Moja niekoľkoročná životná skúsenosť je prínosom pre obec, nielen v tvorbe projektov, ale aj k ich priechodnosti.

 

Ďakujem všetkým inštitúciám a spoločenským organizáciám pôsobiacich na území obce, za dobrú spoluprácu a vám občanom, za vašu podporu doposiaľ a v nasledujúcich voľbách.

 

S úctou

 

Imrich Taiš

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec