Rok 2019

Aktuality rok 2019

Projekty 2019

Zrealizované a pripravované :

1.      Výstavba otočky autobusov a autobusovej zastávky

Firma Fedest s.r.o. Zlatá Baňa, zrealizovala v II. polroku 2019 výstavbu otočky autobusov a autobusovej zastávky.

 

Projekt bol zrealizovaná vďaka finančnej pomoci. Finančne prispeli : predseda vlády Ing. Peter Pellegrini sumou 20000,00 €, Ministerstvo financií sumou 4900,00 € a obec 4980,00 €.

Občania našej obce čakajú na autobusové spoje v bezpečnom a kultúrnom prostredí.

2.      Terénne úpravy obecnej parcely na športové ihrisko a nákup športových komponentov.

Firma Femacar, s.r.o. Prešov, v II. polroku 2019 zrealizovala technické úpravy obecnej parcely na športové ihrisko a nákup športových komponentov.

 

 

 

Projekt bol zrealizovaný vďaka finančnej pomoci Ministerstva financií SR v sume 5.000,00 a spolufinancovaní obcou v sume 998,80 €.

Zrealizovaním projektu sa dosiahne lepšia kvalita života a pozitívne využitie voľného času deti, žiakov a študentov. Sústredenie detí, mládeže a dospelých prispeje k zvyšovaniu pohyblivých aktivít a organizovanie športových podujatí.

3.      Projekt rozšírenia kamerového systému

Nárast nezamestnanosti a pokles životnej úrovne v regióne spôsobuje nárast kriminality, narušenie verejného poriadku, poškodzovanie majetku, páchanie násilnej a majetkovej trestnej činnosti. Firmou EUprojekts, s.r.o. pán Tomčák, bol vypracovaný a podaný projekt na rozšírenie kamerového systému na ulici Kalinove.

 

 

Cieľom rozšírenia kamerového systému je zvýšenie bezpečnosti obyvateľov a návštevníkov obce, zníženie kriminality, prevencia páchania trestnej činnosti, zvýšenie efektívnosti pri objasňovaní kriminálnej trestnej činnosti a pri preukazovaní dopravných priestupkov. Tento projekt rozšírenia kamerového systému nebol podporená.

Obec aj naďalej sa bude usilovať o získanie finančných prostriedkov na jeho realizáciu.

 

 

4.      Projekt Oddychová zóna pre deti a dospelých v obci Opiná.

Obcou bol vypracovaný uvedený projekt, kde hlavnou myšlienkou je vytvoriť rekreačný a športový priestor, ktorý bude určený pre širokú verejnosť. Priestor je vhodný pre duševnú, telesnú – športovú relaxáciu občanov, nakoľko v uvedenom areáli budeme organizovať dostatočný počet kultúrnych podujatí, spoločenských aktivít určených nielen pre obyvateľov obce ale aj pre návštevníkov.

Ako napríklad vatra zvrchovanosti pri príležitosti osláv deklarácie zvrchovanosti SR, vatra pri príležitosti oslobodenia obce, či jánskeho vatra a podobne.

Jednou z výhod je lokalita pozemku, ktorá sa nachádza v blízkosti miestneho potôčika, ktorého zdroj v blízkej budúcnosti chceme využiť na zhotovenie detského klziska.

 

 

Realizáciu projektu zahájime v roku 2020. Do aktivít projektu budú zapojení občania pracujúci na MOS, dlhodobo nezamestnaní občania, poslanci obecného zastupiteľstva, dobrovoľníci z radov občanov obce, študenti a členovia DHZ.

5.      Prehĺbenie koryta potokov a rigolov.

Na základe sťažnosti občanov obce, na zanesenie koryta potokov a rigolov okolo cesty, obec usporiadala pracovné stretnutie s ich vlastníkmi. Vlastníci nehnuteľnosti, sťažnosti občanov akceptovali a v priebehu roka 2019  dane nehnuteľnosti rekonštruovali.

 

 

6.      Multifunkčné ihrisko s umelým povrchom 20 x 10 m.

Po viacerých neúspešných výzvach, koncom roka 2019 bola podpísaná zmluva o dielo so zhotoviteľom Športové stavby s.r.o., Nové prúdy. Stavbu zahájime v lete 2020.

 

 

7.      Vysporiadanie nehnuteľnosti.

Obec podpísala zmluvu o právnej pomoci s advokátom JUDr. Ján Geneleky, pre právne zastupovanie a poskytovanie právnych služieb pri majetkovom vysporiadaní pozemkov pre účely vybudovania oddychovej zóny pre deti a dospelých v obci Opiná, v k. ú. Opiná. ROEP, ktorý bol vykonaný v obci v roku 1998, časť pozemkov zapísal na vlastníkov, ktorí ich nikdy neužívali.

 

 

Na pracovnom stretnutí ohľadom vysporiadania nehnuteľnosti občania tieto darovali do výlučného vlastníctva obci, ktorá dar s vďakou prijala.

Touto cestou ďakujeme všetkým darujúcim za ušľachtilý čin.

 

Nové  aktivity  v  obci

Stretnutie s dôchodcami a jubilantmi.

Mesiac október ma už tradične prívlastok, mesiac úcty k starším. V obci je už dlhoročnou tradíciou, že sa stretávame s dôchodcami a jubilantmi. Posedenie uskutočňujeme v spoločenskej miestnosti, kde im podáme chutný obed. Ani v tomto roku nebolo inak. Po príhovore starostu obce, prednesenej básne predsedníčky klubu dôchodcov, srdcia jubilantov a dôchodcov potešila folklórna skupina Brutovských. Všetkým jubilantov ešte raz blahoželáme k ich výročiu, želáme im veľa zdravia, spokojnosti, radosti v kruhu blízkych.

 

Posedenie pri vatre.

Aj tento rok ako každoročne sa v našej obci uskutočnilo posedenie pri jánskej vatre. Za obec môžeme poďakovať dobrovoľnému hasičskému zboru, ktorý pripravil vatru a za poskytnutie dreva pozemkovým spoločenstvám. Po zapálení vatry sa účastníci vydali k ohnisku a začala sa opekačka.

 

 

Čistota obce.

Obec v oblasti aktívnej politiky nezamestnanosti dočasne zamestnáva nezamestnaných občanov  v rámci MOS. V prevažnej miere výkon týchto pracovných činnosti zaháňa údržbu verejných priestranstiev.

 

 

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec