Rok_2020

Projekty rok 2020

Rok 2020

Aktivity

Projekty 2020

Zrealizované a pripravované :

1.    Výstavba Multifunkčného ihriska na parcele č. 55/1

Na zrealizovaní diela sa finančne podieľali :

- MF SR poskytnutím účelovej dotácie v sume 14.000,00 €.

- Obec Opiná z rozpočtu obce poskytla finančnú čiastku 7.547,06 €.

- Pozemková spoločnosť Urbariát Opiná na nákup športových potrieb poskytla finančnú čiastku 927,24 €.

Celkové náklady  22.474,30 €.

Po verejnom obstarávaní úspešný zhotoviteľ Športové stavby s.r.o. Nové prúdy, zrealizoval stavbu Multifunkčného ihriska.

Začiatok stavebných prác oddialil COVID-19 až na mesiac August - September 2020.

Situácia pred začiatkom realizácie aktivít projektu

 

 

Situácia počas realizácie aktivít projekt

 

 

Situácia po ukončení realizácie aktivít projektu

 

 

Na ploche Multifunkčného ihriska je položený zelený trávnik s kremenným vsypom. Multifunkčné ihrisko je vybavené športovým príslušenstvom pre tieto športy:

Volejbal, tenis, mini futbal a streetbalové koše

Cieľom projektu obec dosiahne :

- lepšie dianie o veci verejné

- viacúčelové športové ihrisko dotvorí komplex pre športové a kultúrne využitie

- dosiahne sa lepšia kvalita života a pozitívne využitie voľného času pre deti, žiakov a študentov.

Ďakujeme všetkým zainteresovaným, ktorí mali pochopenie pre našu mládež a poskytli finančnú podporu pre túto stavbu.

 

2.    Obcou bol vypracovaný projekt „Pomôž svojej obci.“

Tento projekt obec nevedela obsadiť novými nezamestnanými občanmi z našej obce. Doterajší nezamestnaní občania z obce na menšie obecné služby už figurovali v projekte „Reštart“ v roku 2018, na ktorý nám vtedy UPSVaR Košice poskytol finančnú čiastku v sume 4.201,90 €.

 

3.     Vybudovanie „Oddychovej zóny pre deti a dospelých v obci Opiná“

Na zrealizovanie projektu sa finančne podieľali :

- MF SR poskytnutím účelovej dotácie v sume 4700,00 €.

- Obec Opiná z rozpočtu obce poskytla finančnú čiastku 1081,44 €.

- Pozemkové spoločnosť Urbariát Opiná poskytla drevnú  hmotu na výrobu lavičiek a stolov.

Po verejnom obstarávaní úspešný zhotoviteľ podnikateľ Ing. Ladislav Sinčák, bytom Vranov nad Topľou začal s realizáciou stavby koncom mesiaca september 2020.

Pre nepriaznivé počasie stavba nebola ukončená. Práce na stavbe budú pokračovať v prvom polroku 2021 za priaznivého počasia.

Situácia pred začiatkom realizácie aktivít projektu

 

 

 

Situácia počas realizácie aktivít projektu

 

 

Dokončením, projektu bude vytvorený rekreačný a športový priestor, ktorý bude určený pre širokú verejnosť.  Vhodný pre duševnú  a telesnú – športovú relaxáciu občanov. V areáli bude možné usporiadať spoločenské akcie a iné aktivity ako napríklad : vatra zvrchovanosti pri príležitosti osláv deklarácie a zvrchovanosti SR, vatra pri príležitosti oslobodenia obce, či jánska vatra a podobne.

Projekt porieši spoločenský život občanov, deti, mládeže, ktoré budú môcť športovať, hrať sa, oddychovať a stretávať sa pri kultúrnych aktivitách poriadaných obcou.

 

4.    Obcou bol vypracovaný projekt „Oplotenie detského ihriska a oddychovej zóny v pre deti a dospelých v obci Opiná“.

Obec pre nedostatok vlastných finančných prostriedkov požiadala o poskytnutie dotácie MF SR na realizáciu projektu. Podľa vypracovanej cenovej ponuky na oplotenie ide o finančnú čiastku 5.252,88 €.

Vláda SR dňom 30.10.2020 všetky žiadosti o poskytnutie dotácie v danom roku zrušila. Ako dôvod uviedla COVID-19.

 

 

5.    Návratná finančná výpomoc

Na základe žiadosti obce vláda SR poskytla obci NFV v sume 2.390,00 €.

O túto finančnú čiastku MF SR v roku 2020 obci krátilo podielové dane.

Obec finančné prostriedky použila na :

- opravu verejného osvetlenia 186,00 €

- úhradu za spotrebu elektrickej energie za IV. Q. 2020 = 477,00 €

- rozbor vody – studňa OcU 119,00 €

- Výmena skla na autobusovej zastávke 180,00 €

- výmena vchodových dverí na obecný úrad 1427,86 €.

 

 

 

6.    Rekonštrukcia vozovky úsek Opiná – Tuhrina

Po viacerých jednaniach obce so zástupcami KSK a SSC Košice ohľadom poškodenej vozovky bola v danom úseku v mesiaci Máj – Jún vykonaná rekonštrukcia vozovky v dĺžke 2,3 km.

 

 

 

Rekonštrukcia vozovky prispela k bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorú ocenila motoristická verejnosť.

 

 

7.    Spoznajme spoločnú históriu a zachovajme spoločnú budúcnosť

Obec ako partner č. 3 vstúpila do malého projektu s občianskym združením Čerešenka so sídlom Čižatice.

Hlavným cieľom projektu je upriamiť pozornosť turistov a obyvateľov okolia na historické, kultúrne a prírodné dedičstvo .

Myšlienkou projektu je  priblížiť účastníkom zo Slovenka a Maďarska zmenu gastronomických zvykov ľudí žijúcich v podobných podmienkach od stredoveku po súčasnosť.

V oboch pohraničných regiónoch bude účastníkom predstavená stredoveká abovská  a maďarská gastronómia.

Cezhraničná spolupráca bude s obcou  Mogyoróska.  Projekt bol schválený. Ďalšie dianie na spolupráci spomalila pandémia COVID-19.

 

8.    Mimoriadne opatrenia pandémie COVID-19.

Dňa 11.3.2020 vláda SR uznesením č. 111/2020 vyhlásila mimoriadnu situáciu COVID-19. Obec pre najzraniteľnejšie osoby zakúpila  rúška, respirátory, dezinfekčné prostriedky na dezinfekciu verejných priestorov.

Z uvedeného dôvodu obec zrušila všetky aktivity pre občanov obce až do odvolania.

Obec sa zapojila do celoplošného  testovania.

Dňa 31.10.2020 sa testovania  v obci zúčastnilo 427 občanov spolu s občanmi okolitých obci.

Dňa 23.1.2021 na testovaní v obci sa zúčastnilo 182 občanov z toho 85 obyvateľov z obce Opiná.

Dňa 30.1.2021 sa testovania v obci zúčastnilo 227 občanov z toho z obce Opiná 110 obyvateľov.

Pri organizovaní plošného testovania obcou boli pri testovaní uprednostňovaní občania našej obce. Potom boli testovaní obyvatelia z okolitých obcí.

Obec pre nízky záujem o testovanie občanov v našej obci upustila od ďalšieho testovania.

Úhrada obcí štátom 5,00 € za otestovaného občana by nepokryla výdavky obce na testovanie.

Naši občania využili možnosť testovania vo väčších obciach a mestách.

Ďakujeme Vám za súčinnosť pri plošnom testovaní.

 

 

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec