Rok 2017

Aktuality 2017

 Aktuality

Rok 2017

Prekládka hniezda bociana bieleho.

Obec v rámci dobrej spolupráce so ŠOP SR Banská Bystrica v správe Regionálne centrum ochrany prírody v Prešove, zabezpečili náhradu hniezdnej lokality pre bociana bieleho z pozemku parcely „C“ KN  80/1  na obecný pozemok.

Obec poskytla pozemok, náklady na prekládku hradil ŠOP SR. Bocian biely je chráneným druhom živočícha, je zakázané odstraňovať alebo myseľne poškodzovať alebo ničiť hniezda chráneného živočícha v prirodzenom areáli. Bocianovi sa nové bývanie zapáčilo.

 

Pálenie jánskej vatry.

Tradičný zvyk pálenie jánskej vatry, pripravuje dobrovoľný hasičský zbor Opiná pod vedením predsedu DHZ pána Petra Vajdu, ktorého členovia ju počas akcie aj udržiavajú.

Bolo to tak aj 24. 6. 2017 na lúke pri mlyne. Vatra dosahovala výšku okolo troch metrov. Aj keď sa tradícia postupne vytráca, je ešte mnoho miest a obcí, kde si svätojánsku noc ešte pripomínajú. V obci je pálenie jánskeho ohňa súčasťou opekačky a posedenia pri hudbe. Najväčšiu radosť z opekačky majú najmä deti.

 

 

 

 

 

 

Najstaršia občianka obce Opiná

Dňa 12.augusta 2017 sa dožila krásneho životného jubilea 90 rokov obyvateľka našej obce pani Elena Veliká. K vzácnemu životnému jubileu jej osobne prišli zablahoželať a zaželať veľa zdravia, starosta obce Opiná  Imrich Taiš, predsedníčka klubu dôchodcov pani Alžbeta Sabolová a pracovníčka obecného úradu pani Helena Petrová.

Nič netušiaca pani Veliká, bola veľmi prekvapená a dojatá. Na posedení boli prítomní tí, ktorí sú jej blízki alebo jej nejakým spôsobom pomáhajú. Na stole nechýbala ani krásna torta. Všetci po príchode oslávenkyne zaspievali živio a pripili jej na zdravia a každý jej zablahoželal a poprial ešte veľa zdravia a síl do ďalších rokov.

 

 

Stretnutie s dôchodcami a jubilantmi obce.

Stretnutie s dôchodcami a jubilantmi dňa 15.10.2017 o 12,00 hodine sa začalo v spoločenskej miestnosti zábavným programom. Po privítaní predsedníčkou klubu dôchodcov pani Betkou Sabolovou, príhovore starostu obce, básni ich prišli rozveseliť a zabaviť skupina Duo Brutovský  z Družstevnej pri Hornáde.

Na stretnutí nechýbal slávnostný obed s občerstvením a pozornosť pre jubilantov.

 

 

 

 

V družnej zábave sa všetci tešili do večera. Ďakujeme všetkým dôchodcom, ktorí prišli.

 

Voľby do VÚC 2017

 

4. november 2017 od 7,00 hod. do 22,00 hod.

Výsledky volieb do VÚC 2017 v obci Opiná

Volieb sa zúčastnilo 28,5 %  voličov.

Voľby v obci prebehli bez problémov.

 

Menšie obecné služby

Obec Opiná na základe zmluvy s UPSVaR Košice zabezpečuje menšie obecné služby s 11 uchádzačmi o zamestnanie 16 hodín týždenne. Pracovná doba od 8,00 – do 12,00 hod.

Uchádzači o zamestnanie sa podieľali na likvidácií čiernej skládky v katastri obce Opiná.

 

 

Pílenie dreva

 

Čistenie verejného potoka v obci

 

Maľovanie oplotenia


Rekonštrukcia studničky spojená s výmenou ručného čerpadla

 

Žiaľ životnosť čerpadla trvala iba 2 dni.

Obec uhrádza všetky náklady súvisiace s vykonaním menších obecných služieb.

Obec vyčerpala všetky formy zamestnávania uchádzačov o zamestnanie pri ktorých ÚPSaR uhrádza časť nákladov obci.

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec