Oznámenia

Oznámenie VSD

Oznámenie verejnou vyhláškou

 

Spoločnosť Východoslovenská distribučná a.s., Košice pripravuje realizáciu horeuvedenej stavby, ktorá nachádza v k.ú. Opiná a Kecerovský Lipovec.

 Predmetom tejto projektovej dokumentácie je úprava vzdušného VN vedenia na betónových podperných bodoch (stĺpoch). V rámci úpravy vedenia dôjde k výmene nevyhovujúcich podperných bodov za nové, k výmene vodičov a doplneniu SOK kábla.

Trasa vedenia sa rekonštrukciou nemení. 

Stavba prechádza katastrálnym územím obce Opiná a Kecerovský Lipovec.

 Situačný výkres pripravovanej úpravy je zverejnený na webovej stránke obce Opiná a Kecerovský Lipovec.

 Celá stavba bude realizovaná na náklady investora.

Predpokladaný termín realizácie stavby je rok 2024

Názov stavby:  V251-Opiná a Kecerovský Lipovec-úprava VN (AF4-OPT)

 Východoslovenská distribučná a.s. týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom nehnuteľností vstup na nehnuteľnosti, ktoré majú byť predmetnou stavbou dotknuté. Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku realizácie stavby majetková ujma, má nárok na náhradu škody.

 Toto oznámenie bude vyvesené na webovej stránke obce 30 dní od dátumu jeho vyvesenia.

 V prípade potreby ďalších informácií k stavbe môžete kontaktovať
Mgr. Otíliu Ondovú, tel. č. +421(0)55 610 2651, 0915 925 308 v čase Po-Pi od 8:00 do 13:00


 V Košiciach, dňa 7. 2. 2024

 

Dokumenty k nahliadnutiu:

Oznámenie-VN

Príloha 1

Príloha 2

 

 

Get more Joomla!® Templates and Joomla!® Forms From Crosstec